Visie en Missie

Het beïnvloeden van gedrag
We gaan er van uit dat een organisatie pas verandert als het gedrag verandert van de afzonderlijke individuen die er deel van uitmaken. Mensen veranderen pas als ze de noodzaak zien om te veranderen. Ze willen betrokken worden bij die veranderingen en daar verantwoordelijkheid voor dragen.
BO3 richt zich op het beïnvloeden van het gedrag op synergie en het zogeheten
actie leren. Onder synergie verstaan we de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de afzonderlijke delen. De relaties die de delen met elkaar onderhouden zijn zelf ook een deel. Niet zomaar een deel, maar het meest krachtige en opwindendste. Synergie is het concept dat duidelijk maakt waarom een weinig succesvol team het kan opnemen tegen een ploeg van begiftigde talenten die de teamgeest missen.
Onder actie leren verstaan we het principe dat je mensen het beste iets kan bijbrengen als je uitgaat van situaties of problemen uit hun eigen werkomgeving. Situaties die wezenlijk zijn, of actueel. BO3 neemt ze als uitgangspunt voor trainingssituaties en biedt reflectie op de volgende actie.

Het verbeteren van communicatie
Uit recent onderzoek blijkt dat werknemers, ook in het onderwijs, voor 80% van hun werk met communicatie bezig zijn in gesprekken, vergaderingen en conferenties, maar ook bij het observeren, analyseren en het doorgeven van informatie, het lesgeven en het corrigeren van gedrag. "Ik ben alleen nog maar aan het praten, aan mijn eigenlijke werk kom ik niet
toe", is een veelgehoorde klacht.
Ten onrechte. Communicatie is het eigenlijke werk!
De infrastructuur van de communicatielijnen vormt het zenuwstelsel van elke onderneming. De kwaliteit van de communicatie in een onderwijsinstelling wordt bepaald door het feit om informatie uit de omgeving juist wordt ontvangen en geïnterpreteerd, snel wordt doorgegeven en correct wordt verwerkt. Zodra er veranderingen voor de deur staan, is er een toenemende behoefte aan communicatie. De dagelijkse werkzaamheden moeten storingvrij doorgaan, terwijl tegelijkertijd vernieuwingen moeten worden voorbereid en gerealiseerd.
Communiceren doet men nooit genoeg. Hoe ambitieuzer de verandering, hoe meer er gepraat en besproken moet worden. In vergaderingen en toespraken, onder vier ogen en
off-the-record, in wandelgangen en tijdens de vrijdagmiddagborrel. Zeker wanneer de spanning tussen realiteit en ambitie groot is, is positieve communicatie essentieel. Het moet bewerkstelligen dat medewerkers zich zonder zorgen en twijfels aan het proces committeren. Zodat er een breed draagvlak in de organisatie ontstaat.

Het delen van kennis
Sommige organisaties geloven dat problemen alleen kunnen worden opgelost door het volgen van trainingen en cursussen die ver van huis en school plaatsvinden. Helaas leveren deze trainingen vaak niet  het rendement op dat men ervan verwacht. Cursussen zijn te weinig praktijkgericht, vaardigheidstrainingen te weinig effectief en adviezen van deskundige nascholers vaak moeilijk toepasbaar in de praktijk. Soms is het verstandiger dichter bij huis te zoeken. Dan blijkt dat in de eigen school vaak de deskundigheid aanwezig is, die men elders tracht te vinden.
BO3 legt zich toe op het begeleiden van dit proces, dat we aanduiden als het delen van kennis. Het is een essentieel onderdeel van onze strategie om veranderingen te bewerkstelligen. Met deze vaak wandelende kennis, kunnen collega s elkaar helpen. Bijvoorbeeld om hun professionaliteit te vergroten. Waarbij we met professionaliteit de opvattingen, kennis, vaardigheden, creativiteit, durf,  en ervaring van werknemers bedoelen, waaruit ze putten om hun beroep deskundig uit te oefenen.
In het huidige onderwijs zijn vakkennis en didactiek steeds minder belangrijk. Het gaat eerder om de wijze waarop docenten en schoolleiders individueel en met elkaar onderwijskundige uitgangspunten vormgeven. Deze nieuwe onderwijsaccenten resulteren in fundamentele wijzigingen van opvattingen en praktisch handelen. Ze zijn dikwijls lastig te realiseren. De moeizame implementatie van veranderingen wordt vaak in verband gebracht met het isolement waarin velen zich in hun werk bevinden.
Wij vinden dat onderwijsvernieuwing begint met het stimuleren van samenwerking en uitwisseling. Uitgangspunt is dat collega’s bij (het verbeteren van) hun beroepsuitoefening veel aan elkaars expertise kunnen hebben. Daartoe moeten ze de mogelijkheid krijgen om met elkaar onderwijskundige opvattingen te bespreken, problemen op te lossen en ervaringen uit te wisselen. Dat stimuleert niet alleen hun eigen professionele ontwikkeling, maar tevens de onderwijsontwikkeling van de hele school.